Fundacja im. Zbigniewa Herberta zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Fundacji im. Zbigniewa Herberta.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-10-29
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-29.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • część filmów nie posiada napisów dla osób niesłyszących oraz nie posiada opisu tekstowego,
 • do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2023-01-12
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-15
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej;
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Fundacji im. Zbigniewa Herberta.
 • Adres: ul. Promenada 21/4, 00-778 Warszawa.
 • E-mail: fundacja@fundacjaherberta.com.
 • Telefon: (48) 22 841 92 32.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Udogodnienia

 • Możliwość zmiany wielkości czcionki.
 • Możliwość zmiany kontrastu.
 • Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. NVDA, JAWS, Voice Over.
 • Obsługa serwisu możliwa jest przy pomocy klawiatury i myszki.

Dostępność architektoniczna

Biuro Fundacji dostępne jest wyłącznie dla naszych współpracowników i Fundacja im. Zbigniewa Herberta nie przewiduje przyjmowania w nim osób trzecich (interesantów). W związku z powyższym, siedziba (biuro) Fundacji im. Zbigniewa Herberta oraz budynek w którym się znajduje, nie posiada dostosowań potrzebnych dla osób niepełnosprawnych. W przypadku chęci nawiązania kontaktu z Fundacją im. Zbigniewa Herberta prosimy uprzejmie o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: fundacja@fundacjaherberta.com.