1. Podstawowe informacje

1.1. Administratorem danych osobowych, których zasady przetwarzania opisujemy w tym dokumencie, jest Fundacja im. Zbigniewa Herberta z siedzibą w Warszawie, 00-778, przy ul. Promenada 21/4 (dalej: „Administrator”, „Fundacja” lub „my”). Aby się z nami skontaktować, należy wysłać wiadomość na adres e‑mailowy: fundacja@fundacjaherberta.com lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Fundacji.

1.2. W Polityce prywatności Administrator przedstawia najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych. Wskazuje kluczowe grupy osób, których dane gromadzi, oraz wyjaśnia, w jakich celach to robi, na jakiej podstawie prawnej, jak długo je przechowujemy. Informujemy również, jakie prawa przysługują osobom, których dane przetwarzamy. W Polityce prywatności została zawarta również Polityka cookies.

1.3. Administrator dokłada starań, by wszystkie podejmowane przez niego działania związane z danymi osobowymi były zgodne z prawem oraz dążyły do zapewnienia jak najdalszej ochrony Twojej prywatności.

1.4. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by Twoje dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.

2. Czyje dane przetwarzamy i na jakich zasadach

2.1. Pracowników lub współpracowników podmiotów współpracujących z Fundacją

2.1.1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ jesteś osobą kontaktową dla nas u podmiotu z którym współpracujemy lub potencjalnie możemy nawiązać współpracę.

W związku z tym będziemy przetwarzać Twoje dane, aby:

 • Kontaktować się z Tobą w bieżących sprawach, w tym w sprawie wykonywania umów między nami a Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz oraz odpowiadania na pytania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego kontaktu z naszymi kontrahentami (tj. ich pracownikami/współpracownikami).

 • Zapraszać Cię do uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Fundację oraz przekazywać inne informacje o działalności i możliwych formach współpracy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na utrzymywaniu relacji z pracownikami i współpracownikami podmiotów z którymi współpracujemy.

 • Bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową z podmiotem, w którym pracujesz lub, który reprezentujesz – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

2.1.2. Źródło danych

Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub od Twojego pracodawcy/podmiotu, który reprezentujesz.

Od Twojego pracodawcy/podmiotu, który reprezentujesz otrzymujemy dane takie jak Twoje imię i nazwisko, służbowy numer telefonu i adres email, miejsce pracy, stanowisko lub informacje o tym, jakiego typu sprawami się zajmujesz.

2.1.3. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie wykonywania umowy, którą zawarł z nami Twój pracodawca/podmiot, który reprezentujesz, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy.

2.1.4. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Ponadto w przypadku korzystania z komunikacji pocztą tradycyjną dane osobowe powierzamy do przetwarzania pośrednikom pocztowym (Poczcie Polskiej oraz innym firmom działającym na podstawie prawa pocztowego) na podstawie umów powierzenia i regulaminów usług.

2.1.5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację,

 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,

 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami za pośrednictwem danych Administratora wskazanych w pkt 1.1. powyżej.

Prawo wniesienia sprzeciwu

Jako że przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2.2. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych innych osób kontaktujących się z Fundacją (telefonicznie lub mailowo) oraz osób, z którymi kontaktuje się Fundacja (telefonicznie lub mailowo)

Poniższe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dotyczą Cię, jeżeli kontaktujesz się z Fundacją w jakiejkolwiek sprawie, a nie jesteś podmiotem współpracującym ani pracownikiem/współpracownikiem takiego podmiotu lub jeżeli to Fundacja (telefonicznie lub mailowo) kontaktuje się z Tobą w jakiejkolwiek sprawie.

2.2.1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • Przekazać odpowiedzi na Twoje pytania, w tym kontaktować się z Tobą w tym celu. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące naszej działalności statutowej.

 • Nawiązać z Tobą lub z Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz współpracę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji w ramach działalności statutowej.

2.2.2. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie utrzymywania naszych bieżących relacji (np. odpowiedzi na pytania lub wymiany korespondencji), a po ustaniu relacji przez okres roku. Po tym okresie możemy się z Tobą kontaktować, żeby zapytać o możliwość dalszego przetwarzania Twoich danych. 

2.2.3. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Ponadto w przypadku korzystania z komunikacji pocztą tradycyjną dane osobowe powierzamy do przetwarzania pośrednikom pocztowym (Poczcie Polskiej oraz innym firmom działającym na podstawie prawa pocztowego) na podstawie umów powierzenia i regulaminów usług.

2.2.4. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację,

 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,

 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami za pośrednictwem danych Administratora wskazanych w pkt 1.1. powyżej.

Prawo wniesienia sprzeciwu

W zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację. 

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2.3. Uczestnicy wydarzeń organizowanych przez Fundację

2.3.1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby zarejestrować Cię/zaprosić do udziału w wydarzeniu, umożliwić Ci udział w wydarzeniu, w tym przesyłać informacje dotyczące programu wydarzenia itd. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes polegający na organizacji wydarzenia, w tym zapewnienia udziału uczestników.

2.3.2. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie 1 roku od zakończenia wydarzenia.

2.3.3. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Ponadto w przypadku korzystania z komunikacji pocztą tradycyjną dane osobowe powierzamy do przetwarzania pośrednikom pocztowym (Poczcie Polskiej oraz innym firmom działającym na podstawie prawa pocztowego) na podstawie umów powierzenia i regulaminów usług.

2.3.4. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację,

 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,

 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami za pośrednictwem danych Administratora wskazanych w pkt 1.1. powyżej.

Prawo wyrażenia sprzeciwu

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3. Polityka cookies

3.1. Dla korzystania ze strony Fundacji dostępnej pod adresem: www.fundacjaherberta.com (dalej: „Strona”) konieczne jest posiadanie urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet i poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej, np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge (Internet Explorer), Opera lub Safari.

3.2. Strona wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym (komputerze, telefonie, itd.) użytkownika Strony. Pliki cookies służą zapewnieniu prawidłowego działania Strony oraz celom statystycznym, np. badaniu popularności poszczególnych podstron.

3.3. Strona wykorzystuje usługę Google Analytics do zbierania statystyk oraz Google Search Console.

3.4. Google Analytics to usługa analizy oglądalności stron internetowych udostępniana przez Google LLC. Google Analytics używa plików cookies w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics.

3.5. Serwisy zewnętrzne, do których czasem odsyłamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. W szczególności takie cookies to preferencje użytkownika w serwisie youtube.com, wykorzystywane przy odtwarzaniu filmu (opisane są w polityce prywatności http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy).

3.7. Użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu końcowym poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej.

3.8. Użytkownik może usunąć już przechowywane pliki cookies ze swojego urządzenia końcowego poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki lub inne oprogramowanie i aplikacje służące do tego celu. Sposoby usuwania plików cookies w poszczególnych wyszukiwarkach można znaleźć m.in. pod adresami:

3.9. W stosunku do Użytkownika nie będą podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług.

3.10. Strona nie korzysta z formularzy do zbierania danych.

4. Postanowienia końcowe

4.1. Strona może zawierać linki do witryn internetowych zarządzanych przez osoby trzecie. Fundacja zamieszcza ww. linki do innych witryn dla wygody użytkownika Strony, przy czym użytkownik korzysta z ww. witryn wyłącznie na własne ryzyko. Fundacja nie ma kontroli nad witrynami, do których prowadzą linki i nie ponosi odpowiedzialności w związku z korzystaniem przez użytkownika z podłączonych linkami witryn internetowych. Zasady korzystania ze stron internetowych i zachowania prywatności użytkowników witryn, do których użytkownik zostaje przekierowany za pomocą odnośnika, są zamieszczone na tych stronach.

4.2. Fundacja może zmienić obowiązującą politykę prywatności, w szczególności w celu jej dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa, informując o dokonanych zmianach na Stronie.