element dekoracyjny

  • Fundacja Herberta ustanowiła międzynarodową Nagrodę Literacką im. Zbigniewa Herberta w dziedzinie poezji. Po raz pierwszy uroczystość wręczenia Nagrody odbyła się 3 czerwca 2013 roku w Teatrze Polskim w Warszawie.
  • Fundacja Herberta nawiązała współpracę ze Stowarzyszeniem „Klub Herbertowskich Szkól,” które powstało w 2001 i obecnie skupia już 20 szkół noszących imię Zbigniewa Herberta. Celem działalności Klubu jest integracja środowisk szkolnych oraz organizacja różnego rodzaju imprez kulturalnych upowszechniających poezję i propagujących wartości, którym w życiu i w swojej twórczości hołdował Zbigniew Herbert. Klub co roku organizuje również Zjazd szkół Herbertowskich, którego ostatnia edycja odbyła się w dniach 19-21 września 2013, w Kołobrzegu. Fundacja Herberta zamierza współpracować ze szkołami i Klubem w ramach działań edukacyjnych i upowszechniających poezję oraz znajomość życia i twórczości Zbigniewa Herberta.
  • Fundacja Herberta będzie się zajmować propagowaniem idei czytelnictwa oraz upowszechnianiem poezji, literatury i krytyki literackiej – poprzez organizowanie i wspieranie projektów edukacyjnych, konferencji, odczytów, warsztatów, konkursów literackich, spotkań autorskich z czytelnikami czy festiwali literackich.
  • Fundacja Herberta będzie współpracować z instytucjami realizującymi podobne cele w kraju i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy międzynarodowej prowadzącej do wymiany intelektualnej pomiędzy poetami, pisarzami, krytykami oraz animatorami życia literackiego. W tym zakresie Fundacja będzie również tworzyć lub wspierać interaktywne projekty internetowe.
  • Jednym z najważniejszych obszarów działalności Fundacji Herberta jest też współpraca z instytucjami, w posiadaniu których znajdują się dobra spuścizny twórczej Zbigniewa Herberta, w szczególności z Biblioteką Narodową w Warszawie.
  • Fundacja Herberta zamierza prowadzić działalność wydawniczą popularyzującą cele, osiągnięcia i zamierzenia Fundacji.