element dekoracyjny

I. Postanowienia ogólne

 • Międzynarodowa Nagroda Literacka im. Zbigniewa Herberta (zwana dalej „Nagrodą Herberta”) przyznawana jest w dziedzinie poezji, a także w drugiej kolejności, eseistyki, przekładu oraz edytorstwa.
 • Celem Nagrody Herberta jest wyróżnianie dokonań artystycznych i intelektualnych nawiązujących do świata wartości, wokół których  grawitowała twórczość Zbigniewa Herberta.
 • Nagroda Herberta przyznawana jest za całokształt twórczości żyjącemu autorowi.
 • Fundatorem Nagrody jest Fundacja im. Zbigniewa Herberta (zwana dalej „FZH”) powołana przez żonę Poety, Katarzynę Dzieduszycką-Herbert.
 • Nagroda Herberta przyznawana jest corocznie. Pierwsza edycja Nagrody Herberta odbędzie się w 2013.
 • Decyzje, w jakich kategoriach poza poezją, Nagroda Herberta zostanie przyznana w danym roku, podejmuje Rada FZH w formie uchwały.
 • Nagrodę Herberta stanowią:
  – statuetka „Podpis Herberta”
  – kwota pieniężna podawana przy ogłoszeniu werdyktu jury.
 • Pieczę nad stroną formalną i organizacyjną przyznawania Nagrody sprawuje FZH.

II. Nominowanie Laureata Nagrody Herberta

 • Nominowania i wyboru Laureata Nagrody Herberta w każdej z dziedzin dokonuje jury.
 • Proces wyłaniania Laureata w każdej z dziedzin przebiega następująco:
  • do 30 maja Rada FZH podejmuje uchwałę o przyznaniu w roku następnym Nagrody Herberta, która określa, w których dziedzinach Nagroda będzie przyznana,
  • do 30 września zostaje potwierdzony i ogłoszony publicznie skład jury; w tym terminie, w miarę potrzeby, Rada Fundacji dokonuje wyboru uzupełniającego do składu jury,
  • do 30 października każdy z członków jury przesyła Sekretarzowi Jury nominację proponowanego kandydata zawierającą notę biograficzną oraz recenzję jego twórczości,
  • do 30 listopada Sekretarz Jury doręcza kopie zgłoszeń wszystkim członkom jury,
  • w marcu jury zbiera się w Warszawie celem odbycia dyskusji nad zgłoszonymi kandydatami oraz wyłonienia Laureata,
  • o dokonanym wyborze Laureata Nagrody Herberta Przewodniczący Jury informuje publicznie w dniu podjęcia przez jury decyzji lub w dniu następnym,
  • na przełomie maja i czerwca odbywa się w Warszawie uroczystość wręczenia Laureatowi Nagrody Herberta.

III. Jury

 • Jury Nagrody Herberta składa się z 5 do 7 osób.
 • Skład jury jest międzynarodowy, przy czym jeden z jurorów jest przedstawicielem Polski.
 • Propozycję przyjęcia członkostwa w jury Nagrody Herberta wysuwa Rada FZH, a po wyrażeniu przez kandydata zgody, Rada powołuje go do składu jury na trzyletnią kadencję.
 • Po zasiadaniu w jury jego członek może zostać powołany na nową kadencję po przerwie wynoszącej co najmniej 3 lata, czyli jedną pełną kadencję.
 • W razie złożenia rezygnacji przez członka jury lub w razie niemożności pełnienia przez niego funkcji, Rada FZH dokonuje uzupełniającego powołania do składu jury. Członek jury wybrany w trybie uzupełniającym może pełnić funkcję przez jeden rok lub przez pełną kadencję.
 • Podczas pierwszego posiedzenia nowej kadencji jury dokonuje wyboru Przewodniczącego Jury; przebieg wyborów nie jest jawny i takim pozostaje bez ograniczenia w czasie – za wyjątkiem rezultatu wyboru.
 • Rada FZH powołuje Sekretarza Jury na okres trzyletniej kadencji.
 • Sekretarz Jury może być powołany na kolejne kadencje bez ograniczenia w czasie.
 • Sekretarz Jury, na podstawie umowy zawartej z Fundacją może nawiązać stosunek pracy lub innego rodzaju zbliżoną formę współpracy.
 • Do obowiązków Sekretarza Jury należy:
  • organizacja prac jury,
  • ścisła współpraca z członkami jury na wszystkich etapach pracy,
  • zapewnienie pełnego, swobodnego i odpowiednio szybkiego przepływu informacji pomiędzy członkami jury, oraz utrzymywanie z nimi łączności umożliwiającej niezakłócone i sprawne prowadzenie procesu przyznawania Nagrody Herberta,
  • zawiadamianie członków jury o terminach spotkań oraz wszystkich innych sprawach, o których powinni w związku z pełnioną funkcją wiedzieć,
  • czuwanie nad zgodnością prac i obrad jury z prawem oraz niniejszym Regulaminem,
  • protokółowanie obrad jury,
  • podejmowanie wszelkich innych czynności związanych z pracą jury,
  • utrzymanie w ścisłej poufności, bez ograniczenia w czasie, wszelkich informacji związanych z przebiegiem dyskusji, wymianą informacji między członkami jury oraz przebiegiem wyboru Laureata Nagrody Herberta,
  • przekazanie protokołów i innej dokumentacji obrad jury Zarządowi FZH, który zobowiązany jest do odpowiedniego ich zabezpieczenia.
 • W trakcie kadencji Rada FZH może odwołać z funkcji członka jury oraz Sekretarza Jury, jeżeli nie podejmuje on swych obowiązków oraz w razie ujawnienia przez niego okoliczności, które na mocy niniejszego Regulaminu ujawnieniu nie podlegają. W razie ujawnienia przez członka jury lub Sekretarza Jury jakichkolwiek wiadomości poufnych, w żadnym przypadku nie mogą być one komentowane, potwierdzane lub dementowane przez pozostałych.
 • Sekretarz Jury uczestniczy w obradach jury, przy czym nie bierze udziału w dyskusji oraz wyborach Laureata Nagrody Herberta.

IV. Wybór Laureata Nagrody Herberta

 • Każdy z członków jury może zgłosić tylko jednego nominowanego. Zgłoszenie własnej osoby nie jest dopuszczalne.
 • Aktualni członkowie Rady i osoby zatrudnione przez FZH nie mogą być nominowane do Nagrody Herberta.
 • Dopuszczalne jest zgłoszenie tego samego nominowanego przez więcej niż jednego członka jury.
 • Jeśli Rada FZH zdecyduje o przyznaniu Nagrody Herberta w kategoriach dodatkowych poza poezją,  jeden twórca może być równocześnie nominowany w więcej niż jednej dziedzinie, jednakże może zostać Laureatem Nagrody w danej dziedzinie tylko jeden raz.
 • Twórca nominowany, który nie został wybrany Laureatem Nagrody Herberta w danej dziedzinie może być nominowany do Nagrody w kolejnych jej edycjach.
 • Lista nominowanych nie jest podawana do wiadomości publicznej ani w trakcie trwania danej edycji Nagrody Herberta, ani po ogłoszeniu jej Laureata.
 • Wybór Laureata Nagrody Herberta poprzedza dyskusja wśród członków jury, która nie może zostać przerwana i musi zakończyć się wyborem Laureata.
 • Przebieg dyskusji oraz głosowania nie są jawne i nie podlegają ujawnieniu – bez ograniczenia w czasie.
 • Po zamknięciu dyskusji głosowanie zarządza Przewodniczący Jury. Jeżeli nie przyniesie ono rozstrzygnięcia w postaci uzyskania przez któregoś z nominowanych zwykłej większości głosów, głosowanie powtarza się aż do dokonania wyboru.
 • Jeśli jury składa się z parzystej liczby osób, w przypadku równego rozkładu głosów, Przewodniczącemu Jury przysługuje głos decydujący.
 • Podczas głosowania członek jury nie może wstrzymać się od głosu.
 • Jury większością głosów decyduje, czy wybory mają być jawne czy tajne – dla członków jury.
 • Każdy z członków jury ma prawo wiążąco wnioskować o przeprowadzenie głosowania tajnego. W takim przypadku głosy zbiera Sekretarz Jury, który wraz z Przewodniczącym Jury dokonuje obliczenia głosów.
 • Przebieg dyskusji jury oraz wyborów jest protokółowany, ale nie jest utrwalany aparaturą audio-wideo. Oryginał protokółu podpisuje Przewodniczący oraz Sekretarz Jury.
 • Po ustaleniu wyniku wyborów, Przewodniczący przy pomocy Sekretarza Jury sporządza protokół ogłoszenia wyników wyboru Laureata Nagrody, który w opieczętowanej kopercie zostaje doręczony do siedziby Fundacji i złożony w sejfie.
 • Ogłoszenia nazwiska Laureata Nagrody dokonuje Przewodniczący Jury podczas konferencji prasowej z udziałem wszystkich członków Jury, która odbywa się po zakończeniu obrad Jury i uzyskani od Laureata potwierdzenia, że przyjmuje Nagrodę i osobiście przyjedzie do Warszawy na uroczystość wręczenia Nagrody. Do tego momentu wszyscy członkowie Jury, jak i Sekretarz Jury są zobowiązani do zachowania nazwiska Laureata w ścisłej dyskrecji.
 • Warunkiem przyznania Nagrody Herberta jest zgoda Laureata na udział w uroczystości jej wręczenia w Warszawie.
 • Organizator pokrywa koszty przejazdu i pobytu jurorów biorących udział w procesie wyłaniania Laureata.
 • W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu członkowie jury podejmują decyzje według własnego przekonania biorąc pod uwagę cel Nagrody Herberta oraz potrzebę zapewnienia jej właściwego prestiżu.

V. Uroczystość wręczenia Nagrody Herberta

 • Uroczyste wręczenie Laureatowi Nagrody Herberta następuje w Warszawie, w odpowiednim dla tego wydarzenia miejscu.
 • W uroczystości bierze udział Laureat, Przewodniczący Jury oraz zaproszeni goście.
 • Zaproszenia do udziału w uroczystości organizator wystosowuje do wszystkich członków jury, którzy swoją obecnością uświetniają wydarzenie.
 • Organizator pokrywa koszty przejazdu i pobytu Laureata wraz z osobą towarzyszącą na ceremonii wręczenia Nagrody Herberta.
 • Ceremonia wręczenia Nagrody Herberta przewiduje:
  • wygłoszenie przez Przewodniczącego Jury laudacji na cześć Laureata Nagrody Herberta,
  • wręczenie Laureatowi Nagrody Herberta, którego dokonuje Pani Katarzyna Herbert,
  • wystąpienie Laureata,
  • oprawę artystyczną związaną z twórczością Zbigniewa Herberta i Laureata.