1982

Andrzej Kaliszewski, Gry Pana Cogito, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1982.
Wydanie II: Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1990.

1984

Stanisław Barańczak, Uciekinier z utopii. O poezji Zbigniewa Herberta, Polonia Book Found Ltd., Londyn 1984.
Kolejne wydania:
B.m. b.w., 1985 [Przedruk z wyd.: Londyn 1984];
Oficyna Literacka, Kraków 1985 [Przedruk z wyd.: Londyn 1984];
Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław 1994;
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2001.
Barbara Myrdzik, Poezja Zbigniewa Herberta na lekcjach języka polskiego. Propozycje metodyczne, Instytut Kształcenia Nauczycieli im. W. Spasowskiego, Lublin 1984.

1987

Katarzyna [ps. Marii Oberc], Rozterki wewnętrzne i trudne wybory w twórczości Zbigniewa Herberta, Biblioteka Staszka, Kraków 1987.
Włodzimierz Maciąg, O poezji Zbigniewa Herberta, Ossolineum, Kraków-Wrocław 1987

1989

Andrzej Kaliszewski, Herbert, tłum. C. Cenkalska, Agencja Autorska, Warszawa 1989.
Wydanie II: 1991.

1991

Maciej Krassowski, Zbigniew Herbert „Poezje”, „Jota”, Warszawa 2001.

1992

Dlaczego Herbert: wiersze i komentarze, red. Krystyna Poklewska, Tomasz Cieślak, Jerzy Wiśniewski, Oficyna Bibliofilów, Łódź 1992.
Wydanie drugie: Dlaczego Herbert. Wiersze, komentarze, interpretacje, red. Marzena Woźniak-Łabieniec, Jerzy Wiśniewski, Łódź 2004.
Zawartość wydania drugiego:
Od Redaktorów. I. Urbaniak (Hübner): Poeta rygoru. M. Berkan-Jabłońska: O przywracaniu godności naszym oczom. „Prośba”. I. Hübner (Urbaniak): „Dedal i Ikar” – metamorfozy bohaterów. R. Kanarek: Od demaskacji do etosu odpowiedzialności. Uwagi o wierszu „U wrót doliny”. M. Berkan-Jabłońska: „Szukamy szczęścia…” O wierszu „Ciernie i róże”. J. Wiśniewski: Poezja jako mowa porządkująca świat. „Kołatka”. J. Kordacka: Ku liryzmowi, ku współczuciu… „Deszcz”. I. Hübner (Urbaniak): Ars longa, vita brevis – „Pan od przyrody”. J. Bożyk: „Różowe ucho” – czyli jak opisać najprostsze wzruszenia. J. Wiśniewski: Studium losu. „Jonasz”. B. Żurawska: W poszukiwaniu prawdy – czyli „Pan Cogito obserwuje w lustrze swoją twarz”. E. Olejniczak: O „Bogu Spinozy” i innych Bogach – „Pan Cogito opowiada o kuszeniu Spinozy”. J. Podolska: Wędrowanie ku obietnicy. „Modlitwa Pana Cogito – podróżnika”. J. Samosiej: Herbert i Nowa Fala. O wierszu „Do Ryszarda Krynickiego – list”. J. Podolska: Godne zmarszczki stylu. O „Przemianach Liwiusza”. A. Stapkiewicz: Turniej końca wieku. „Szachy”. A. Drozd: „Mężny w niepewności” o „Tomaszu” Zbigniewa Herberta. T. Cieślak: W obliczu śmierci. O wierszu ***[„Ta mała ręka na białej pościeli…]. J. Brzozowski: Pan Cogito. Nota bibliograficzna. Indeks nazwisk. Indeks tytułów utworów i książek Zbigniewa Herberta.
Barbara Myrdzik, Poezja Zbigniewa Herberta w recepcji maturzystów, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1992.

1994

Marek Adamiec, Wiersze Zbigniewa Herberta, M. Rożak, Gdańsk 1994.

1995

Czytanie Herberta, pod red. Przemysława Czaplińskiego, Piotra Śliwińskiego, Ewy Wiegandt, Wydawnictwo WiS, Poznań 1995.
Zawartość:
A. Legeżyńska: Dom na ziemi niczyjej. B. Bakuła: Herbert i utopia. P. Śliwiński: Poezja, czyli bunt. J. Abramowska: Wiersze z aniołami. J. Szczęsna: „Uwiedziony przez Boga”. K. Kozłowski: W poszukiwaniu substancji człowieka. Z. Budny: Imperatyw i transcendencja. A. Stankowska: Wyobraźnia Pana Cogito. A. Krygier-Łączkowska, T. Mika: O metaforach. B. Sienkiewicz: Poezja „kształtów oczywistych”. W. Wantuch: Prozy poetyckie. A. Krajewska: Teatralna persona. E. Guderian-Czaplińska, E. Kalemba-Kasprzak: Teatr poety. E. Wiegandt: Eseje poety. E. Kraskowska: Raport… w trzech językach, czyli o stylu poetyckim Zbigniewa Herberta w świetle przekładów na szwedzki i angielski. V. Rosiek: O recepcji w Niemczech. J. Borowczyk: Mistrz i uczniowie. A. Stankowska: Bibliografia przedmiotowa.
Andrzej Kaliszewski, Zbigniew Herbert, „Sponsor”, Kraków 1995.
Jacek Łukasiewicz, Poezja Zbigniewa Herberta, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995.

1996

Marek Adamiec, „…Pomnik trochę niezupełny…” Rzecz o apokryfach i poezji Zbigniewa Herberta, Gdańsk 1996.
Danuta Opacka-Walasek, „…pozostać wiernym niepewnej jasności” Wybrane problemy poezji Zbigniewa Herberta, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1996.
Piotr Siemaszko, Zmienność i trwanie. O eseistyce Zbigniewa Herberta, Instytut Wydawniczy „Świadectwo”, Bydgoszcz 1996.

1997

Preis für Europäische Poesie 1997: Zbigniew Herbert, Klaus Staemmler, Münster 1997.

1998

Andrzej Franaszek, Ciemne źródło. (O twórczości Zbigniewa Herberta), Puls, Londyn 1998.
Wyd. II: Znak, Kraków 2008.
Maria Gołębiewska, Świat gotyku w esejach Zbigniewa Herberta. „Barbarzyńca w ogrodzie”, Gaudentinum, Gniezno 1998.
Poznawanie Herberta, wybór i wstęp Andrzej Franaszek, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1998.
Zawartość:
A. Franaszek: Wstęp. J. Błoński: Zbigniew Herbert. K. Wyka: Składniki świetlnej struny. J. Kwiatkowski: Imiona prostoty. J. Błoński: Tradycja, ironia i głębsze znaczenie. R. Przybylski: Między cierpieniem a formą. K. Dedecius: Uprawa filozofii. Zbigniew Herbert w poszukiwaniu tożsamości. T. Burek: Herbert – linia wierności. J.J. Lipski: Między historią i Arkadią wyobraźni. S. Barańczak: O czym myśli Pan Cogito. M. Stala: Rok 1983: głos poety. M. Wyka: Herbert – poeta metafizyczny. M. Werner: „Rovigo”: portret na pożegnanie. P. Lisicki: Puste piekło Pana Cogito. A. Fiut: Język wiary i niewiary. P. Czapliński: Śmierć, czyli o niedoskonałości. M. Piwińska: Zbigniew Herbert i jego dramaty. M. Baranowska: Radio jako osoba dramatu. M. Dziewulska: Przywracanie proporcji. J. Sławiński: Tren Fortynbrasa. S. Barańczak: Ironie. Nota bibliograficzna. Wybrana bibliografia. Indeks omawianych utworów Zbigniewa Herberta. Indeks nazwisk i tytułów.
The Other Herbert, ed. Bożena Schallcross, Bloomington 1998.

1999

Lidia Wiśniewska, Między biegunami i na pograniczu. (O „Białym małżeństwie” Tadeusza Różewicza i poezji Zbigniewa Herberta), Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Bydgoszcz 1999.

2000

Poznawanie Herberta, t. 2, wybór i wstęp Andrzej Franaszek, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2000.
Zawartość:
A. Franaszek: Wstęp. P. Czapliński, P. Śliwiński: Kalendarium życia i twórczości Zbigniewa Herberta. Al Alvarez: „Nie walczysz, to umierasz”. S. Barańczak: Protokół procesu. F.M. Cataluccio: Il Signor Cogito. T. Chrzanowski: Zbyszek, jakim go widziałem. M. Dziewulska: Ćwiczenia warsztatowe. Z. Głodowska: Wspomnienie o Zbigniewie Herbercie. S. Heaney: Hiperborejczyk. J. Hennelowa: Zbyszek. P. Kłoczowski: Pomiar Swillensa. J. Lebenstein: Życie na walizkach. Czesław Miłosz: *** [inc.] Umarł wielki poeta. Z. Najder: Pierwsze wspomnienie. B. Toruńczyk: Dukt pisma, dukt pamięci. J. Łukasiewicz: Ostatnie książki Herberta. J. Kornhauser: Uśmiech Sfinks. S. Heaney: Atlas cywilizacji. J. Brodski: Fragmenty przedmowy do włoskiego tomu wierszy Zbigniewa Herberta. K. Dybciak: W poszukiwaniu istoty i utraconych wartości. P. Śliwiński: Poezja, czyli bunt. J. Abramowska: Wiersze z aniołami. A. Franaszek: „róża w czarnych włosach”. B. Carpenter: Zbigniewa Herberta lekcja sztuki. E. Hirsch: Wierność rzeczy. J. Brzozowski: Antyk Herberta. A. Fiut: Dwa spojrzenia na antyk: Kawafis i Herbert. A. van Nieukerken: Motyw „Miasta” i jego obrońców oraz motyw podróży w kilku utworach Herberta, Audena i Kawafisa. J. Kopciński: Rejestracje i rytuały. O „Lalku” Zbigniewa Herberta. J. Łukasiewicz: Studium przedmiotu. P.-A. Bodin: Barbarzyńca i lustro. S. Barańczak: Cnota, nadzieja, ironia. M. Stala: Przeciw fotografii. O jednym wierszu Zbigniewa Herberta. B. Burdziej: Objawienie w Martwym Domu według Zbigniewa Herberta. J. Łukasiewicz: Elegia na odejście pióra atramentu lampy. Nota bibliograficzna. Indeks osób. Indeks tytułów utworów Zbigniewa Herberta.
Piotr Siemaszko, Świat obrazu – obraz świata: przestrzenie pograniczne w pisarstwie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Zbigniewa Herberta, Józefa Czapskiego, Wyd. Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2000.
Upór i trwanie. Wspomnienia o Zbigniewie Herbercie, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2000.
Zawartość:
A. Biernacki: „Cierpliwe odróżnianie prawdy od kłamstwa”. L. Elektrowicz: Wspomnienie o przyjacielu. J. Hartwig: Pakiet listów. J. Odrowąż-Pieniążek: Wspomnienie z czasów jakby heroicznych. G. Rasch: Kruche piękno. J. Ruziewicz: Zbigniew Herbert – serdeczny przyjaciel mego męża. M. Skwarnicki: Poza granicami trzeźwego rozumu. B. Toruńczyk: Bez tytułu, czyli Zapiski redaktora. Z. Żakiewicz: Herbertowe odpryski.
Zbigniew Herbert. Epilog burzy [Informator o wystawie], Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Warszawa 2000.
Zbigniew Herbert [opracowanie i wstęp] Andrzej Franaszek, [tłum.] Alicja Rosenau, Villa Decius, Kraków 2000.

2001

Herbert i znaki czasu. Colloquia Herbertiana (I). Tom I. Praca zbiorowa pod red. Elżbiety Feliksiak, Mariusza Lesia, Elżbiety Sidoruk, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, Oddział Białostocki, Białystok 2001.
Zawartość:
Przedmowa. H. Voisine-Jechova: Perspektywa czasu w poezjach Zbigniewa Herberta i w literaturze współczesnej. J. Kopania: Herbertowski Sokrates czyli filozofia podejrzeń. T. Mojsik: Czarnofigurowe dzieło Eksekiasa: scholia disiecta czyli varietes rationis albo imaginationis redundantna. W. Popiak: Wokół motywów antycznych w poezji Zbigniewa Herberta. B. Carpenter: Herbert po angielsku. Z warsztatu tłumacza. J. Czykwin: Zbigniew Herbert po białorusku. H. Turkiewicz: Wileńskie oswajanie Herberta. E. Konończuk: „Martwa natura z wędzidłem”: literackie rekonstrukcje przeszłości zdeponowanej w muzeum. J. Rozmus: La belle époque i Wielka Wojna 1914-1918. A. Biskupski: Miłosz – Herbert: Poznanie dobra i zła – „Potęga smaku” (albo o pięknie). A. Kucharska-Dziedzic: Pokolenie 68 wobec twórczości i postawy Zbigniewa Herberta. J. Prokop: „Raport z oblężonego Miasta” (po dwudziestu latach). S. Raube: Gorzki smak sceptycyzmu. Herbert i duch filozofii. J. Kaczorowski: Zbigniewa Herberta podróż do ciemnego kresu. M. Zawodniak: „Umarł król…” Epicedia na cześć Zbigniewa Herberta (albo „wypisy z ksiąg użytecznych”).
Herbertiana. Zjazd Założycielski Klubu Herbertowskich Szkół 22–23 lutego 2001, Lublin 2001.
Julian Kornhauser, Uśmiech Sfinksa. O poezji Zbigniewa Herberta, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001.  
Charles S. Kraszewski, Essays on the Dramatic Works of Polish Poet Zbigniew Herbert, The Edwin Mellen Press, New York 2001.
Lubelski Festiwal Herbertowski 2001, Lublin 2001.
Jacek Łukasiewicz, Herbert, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2001.
Jadwiga Mizińska, Herbert – Odyseusz, Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 2001.
Danuta Opacka-Walasek, Czytając Herberta, Śląsk, Katowice 2001.
Maria Dorota Pieńkowska, Zbigniew Herbert Epilog burzy – Zbigniew Herbert Epilogue of the Storm, Warszawa 2001.
Joanna Salamon, Czas Herberta albo na dom w Czarnolesie, Warszawa 2001.
Wyd. II: Warszawa 2002.
Twórczość Zbigniewa Herberta. Studia, red. Marzena Woźniak-Łabieniec, Jerzy Wiśniewski, Universitas, Kraków  2001.
Zawartość:
Od redaktorów. Spis skrótów. A. Lam: Zbigniew Herbert przed debiutem książkowym. W. Ligęza: Elegie Zbigniewa Herberta. L. Wiśniewska: Filozofia i mechanizmy konstrukcyjne świata poetyckiego Zbigniewa Herberta. W. Gutowski: Świadek odbóstwionej wyobraźni. Sacrum chrześcijańskie w poezji Zbigniewa Herberta. J. Wiśniewski: Pasja według Zbigniewa Herberta? A. Fiut: Poeta – eseistą. T. Bocheński: Architektura dzieła i chwile wieczności – przedstawione w esejach Zbigniewa Herberta. M. Berkan-Jabłońska: O kilku sposobach rozumienia piękna w poezji Herberta. J. Kaczorowski: „Balkony” widok na Europę. I. Urbaniak: Ludzkie, arcyludzkie. O „Domach przedmieścia” (i innych wierszach). S.J. Żurek: W poszukiwaniu „Niewidzialnego Mesjasza”. Komentarz kabalistyczny do liryku „Pan Cogito szuka rady” Zbigniewa Herberta. A. Kula: Tygrysi skok Pana Cogito. O wierszu „Potwór Pana Cogito”. A. Izdebska: Dwie podróże „Itaka” Kawafisa i „Podróż” Herberta. J. Brzozowski: „Epilog burzy”. K. Pietrych: W strefie lirycznej. O kilku wierszach z „Epilogu burzy”. B. Stelmaszczyk: Epilog na odejście. Ostatnie przesłanie poetyckie Herberta. T. Cieślak: Po co poezja? Wokół wiersza „Brewiarz” [Panie / obdarz mnie zdolnością…]. J. Płóciennik: Figura zaprzeczonej gradacji w „Brewiarzu” [Panie / wiem że dni moje są policzone…]. M. Woźniak-Łabieniec: O wierszu „Contra Augustinum…”. Nota bibliograficzna. Indeks tytułów, utworów i książek Zbigniewa Herberta. Indeks nazwisk.

2002

Herbert i znaki czasu. Colloquia Herbertiana (I), tom II, praca zbiorowa pod red. Elżbiety Feliksiak, Mariusza Lesia, Elżbiety Sidoruk, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział Białostocki, Białystok 2002.
Zawartość:
K. Jaworska: Włochy w geograficzno-kulturowych antynomiach Zbigniewa Herberta. B. Sienkiewicz: Platon Herberta, czyli o rozumie, namiętnościach, pustce i lęku. M.A. Leś: Antyutopijny wymiar poezji Zbigniewa Herberta. J. Jakubowska-Opalińska: W kręgu Herbertowskiej „sztuki na głosy”. K. Jakowska: Herbert-Conrad. Dwugłos o niemożliwości poznania. A. van Nieukerken: Wiersz jako przestrzeń egzystencjalna – Herbert w poezji Alvareza i Heaneya. Z. Zarębianka: Pan Cogito wobec Innego. Sfera transcendencji w twórczości Zbigniewa Herberta. M. Nowacka: Pan Cogito zdziwienie nad zagubioną cielesnością. E. Feliksiak: Przepaść Pana Cogito i Zbigniew Herbert. R. Handke: Wiersz Zbigniewa Herberta „17 IX”. A. Szostak: Zbigniewa Herberta refleksja nad codziennością. Z. Kaźmierczyk: Poeta w kuźni natury. T. Garbol: Chrystus w poezji Zbigniewa Herberta. A. Czyżak: Po „Epilogu burzy” – Zbigniew Herbert o naturze przemijania. M. Olesiewicz: Ukraiński „Wybór wierszy” Zbigniewa Herberta. Indeks.
Herbert. Poetyka, wartości i konteksty, pod. red. Eugeniusza Czaplejewicza i Witolda Sadowskiego, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2002.
Zawartość:
E. Czaplejewicz: Słowo wstępne. Oznaczenie cytatów. K. Ruta-Rutkowska: Poetyka dysonansu w dramatach Herberta. J. Potkański: Rola przerzutni w wierszach Zbigniewa Herberta. W. Sadowski: Herbert a Leonardo, Ghirlandaio, Kandinski (o wersyfikacji graficznej). O. Wójcik: Motyw lustra w poezji Herberta (na podstawie tomu „Hermes, pies i gwiazda”). W. Ligęza: Herbert a muzyka. A. Zieliński: Sława Herberta u Włochów. A. Bazilewski: Zabłocki – Herbert: wspólnota światów niezależnych. A. Zieniewicz: Poetyka odejścia. Wobec przygodności. M. Nowak: Liturgia w poezji Herberta. J. Pawlak: Herbert a Elzenberg. Kultura i cierpienie w aspekcie aksjologicznym. J. Ślósarska: Logos Heraklita i logos Jana w poezji Zbigniewa Herberta. J. Bigaj: Za przesłaniem Herberta nie pójdę. Indeks utworów Zbigniewa Herberta. Indeks osób.
Bożena Shallcross, Through the Poet`s Eye. The Travels of Zagajewski, Herbert, Brodsky, Northwestern University Press, Evanston, Illinois 2002.
Joanna Siedlecka, Pan od poezji. O Zbigniewie Herbercie, Prószyński i S-ka, Warszawa 2002.

2004

Janusz Drzewucki, Akropol i cebula. O Zbigniewie Herbercie, Fundacja Literacka TIKKUN im. Małgosi Arkuszewskiej, Warszawa 2004.
Małgorzata Mikołajczak: „W cieniu heksametru” Interpretacje wierszy Zbigniewa Herberta, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2004.
Józef Ruszar, Stróż brata swego. Zasada odpowiedzialności w liryce Zbigniewa Herberta, posłowiem opatrzył Józef Życiński, Gaudium, Lublin 2004.
Bohdan Urbankowski, Poeta czyli człowiek zwielokrotniony. Szkice o Zbigniewie Herbercie, Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2004.

2005

Czułość dla Minotaura. Metafizyka i miłość konkretu w twórczości Zbigniewa Herberta, red. Józef M. Ruszar przy współudziale Magdaleny Cichej, Gaudium, Lublin 2005.
Zawartość:
Wykaz skrótów. Słowo od redaktora. N. Jakacka: Współczucie dla Minotaura. Bezbronne jednostki ginące w żywiole silniejszego. N. Jakacka: „Kant. Ostatnie dni”. Propozycja lektury wiersza z tomu „Epilog burzy”. P. Panas: „Cieniem nakryci po oczy”. Śmierć i jej postacie w twórczości Zbigniewa Herberta. A. Jarzyna: „Przesłuchując anioły…” Anioły Rilkego i Herberta. D. Grodecka: Prywatny dekalog w prywatnej mitologii. Analiza „Dziesięciu ścieżek cnoty”. M. Cicha: Jesteśmy intruzami w dialogu z nieobecnym. Formy autokreacji w epistolografii Zbigniewa Herberta. J.M. Ruszar: Ból osobnego bytu. Mistyczna intuicja i złuda Mai. Indeks osób.
Les nouveaux cahiers Franco-Polonais. No 5. En homage à Zbigniew Herbert, rédaction: Danuta Knysz-Tomaszewska, Brigitte Gautier, Anna Ciesielska, Varsovie-Paris 2005.[Wybrane szkice z tego tomu zostały przełożone na jęz. polski i wydane w tomie: Wyraz wyłuskany z piersi. Szkice o twórczości Zbigniewa Herberta, Lublin 2006.] Zawartość:
D. Knysz-Tomaszewska: Présentation de volume. K. Herbert: Introduction. M. Dzieduszycka-Ziemilska: Allocution. G. Amsellem: Allocution. J. Burko: Traduire Zbigniew Herbert: bonheurs et désarrois. M. Delaperrière: Herbert et sa poétique du regard. R. Fieguth: L`organisation dissolue. Sur la composition et le programme du recueil „Inscription”. F Fornari: Considérations sur le bestiaire de Zbigniew Herbert. B. Gautier: Les fables de Zbigniew Herbert. H. Konicka: Troquer toutes les métaphores contre un mot contenu dans les limites de la peau… J. Łukasiewicz: Le role du poète chez Herbert. M. Masłowski: La tragedie humaine selon Zbigniew Herbert. Z. Najder: La poésie comme devoir. H. Włodarczyk: Le retor de Monsieur Cogito… dans son pays natal. T. Wójcik: Le sable et la pierre. La métaphysique de Zbigniew Herbert. M. Wyka: Le poète Herbert et le canon de la poésie du XX siècle. Coclusion de K. Herbert. Présentation de l`exposition, par M.D. Pieńkowska. Herbert au lycée, par F. Simasotchi-Brones. Travaux dans le cadre du séminaire de traductiom, dirigé par J. Burko. Bibliographie des oeuvres de Zbigniew Herbert, par B. Gautier.
Portret z początku wieku. Twórczość Zbigniewa Herberta – kontynuacje i rewizje, studia pod red. Wojciecha Ligęzy przy współudziale Magdaleny Cichej, Lublin 2005.
Zawartość:
Słowo od redaktora. A. Fiut: Paradoksy Herberta. B. Gautier: „Rzut kości nigdy nie zniweczy przypadku”. J. Łukasiewicz: Przed „światem ciemnym, ciężkim, realnym…” Uwagi o podmiocie w poezji Zbigniewa Herberta. M. Wyka: Pomiędzy intymnością i retorycznością. O poetyckich formach epistolarnych Zbigniewa Herberta. M. Mikołajczyk: Oblicza historii Zbigniewa Herberta. D. Opacka-Walas: O „nieprzerwanym szumie ogromnej klepsydry”. Obrazy czasu w poezji Zbigniewa Herberta. W. Gutowski: Sny Pana Cogito. W. Ligęza: Historia muzyki według Pana Cogito. P. Siemaszko: Herbert i współczesność, czyli między kulturą wysoką a masową. Z. Najder: Poezja jako obowiązek. S. Stabro: Poetycka idea narodu w „Substancji” Zbigniewa Herberta i w „Narodzie” Czesława Miłosza. Z. Zarębianka: Zbigniew Herbert w poszukiwaniu substancji narodu. K. Nowosielski: Zbigniew Herbert i „kamienne łono ojczyzny”. T. Garbol: Etyka bez uzasadnień. J.M. Ruszar: Chrzest ziemi (Herbert, presokratycy i Nietzsche). P. Czapliński: Ironia mniejsza: apokryfy mityczne Zbigniewa Herberta. J. Kopciński: Radio, maska i oko wewnętrzne. „Rekonstrukcja poety” Zbigniewa Herberta. M. Adamiec: „Zanim zdejmiemy mu maskę, ustalmy ostatnie słowa…” „Jaskinia filozofów” – tradycja, poezja i manipulacja. M. Kalemba: „Jaskinia filozofów” – analiza Herbertowskiej wizji Sokratesa. B. Gautier: Zbigniew Herbert kopista. B. Toruńczyk: Herbert nieznany. (Komunikat o rezultatach pracy „Zeszytów Literackich” w archiwum Zbigniewa Herberta). Dyskusja. Indeks osób.
Zbigniew Herbert rysunki, koncepcja katalogu Jerzy Wojciechowski, Galeria OPUS, Wrocław 2005.

2006

Dialog i spór. Zbigniew Herbert a inni poeci i eseiści, pod red. Józefa Ruszara, Lublin 2006.
Zawartość:
Wykaz skrótów. J.M. Ruszar: Słowo od redaktora. P. Czapliński: Herbert kontra Herbert. M. Adamiec: Troska o prawdziwe dostojeństwo mowy. Cyprian Norwid – Zbigniew Herbert. Próba. R. Sioma: Skończoność przedmiotów i niegotowość człowieka. Alienacje Zbigniewa Herberta i Jerzego Lieberta. D. Pawelec: Sprawa Fortynbrasa. Herbert – Wirpsza. Z. Zarębianka: Spór o wartości? Herbert – Miłosz. M. Antoniuk: Między tragiczną bagatelizacją a misją ocalonego. Zbigniew Herbert wobec poległych poetów. W. Ligęza: Sen kamienia, tautologie natury. O kilku motywach w wierszach Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa Herberta. G. Sztukiecka: Spotkanie pod dębami. Zbigniew Herbert i Jarosław Marek Rymkiewicz wobec pytania o sens śmierci. J. Adamowska: Herbert – Różewicz. Spór czy dialog? Przegląd stanowisk badawczych. K. Dettlaff: Przestrzeń wolności. Ekspresja doświadczenia ojczyzny w poezji Herberta i Grochowiaka. D. Zawistowska-Toczek: Stary człowiek wobec swego cierpienia – destrukcja ciała, osoby, poezji. A. Czubanowska-Wróbel: Piękno i groza zawsze razem. Poetycki dialog Zbigniewa Herberta i Adama Zagajewskiego. T. Tomasik: Obraz świata na miarę człowieka. Herbert – Pasierb. P. Sobolczyk: Poetycka „dyskusja o rzeczach”. Beata Szymańska i Zbigniew Herbert. T. Cieślak-Sokołowski: Plutonowy – Szuber i Herbert. Glosa do lektury Herberta przez twórców generacji Nowej Fali. M. Mikołajczak: Nurt liryczno-elegijny w poezji Zbigniewa Herberta. Z perspektywy związków Herbert – Rilke. A. Fiut: Na granicy milczenia. Herbert – Celan. J. Roszak: Lepiej czytać wiersze Celana, Herberta. A van Nieukerken: Herbert i Sylwia Plath. D.K. Sikorski: O duchu rebelii czyli Herbert – Brodski. M. Tabor: Tradycja poezji europejskiej w wykładach Zbigniewa Herberta w California State College. E. Wiegandt: Eseje Herberta wobec eseistyki Wittlina. A. Zieniewicz: Świat spełniony w obietnicy. Herbert – Herling-Grudziński. D. Kozicka: Mój przyjaciel malarz, czyli parę słów o przyjaźni Zbigniewa Herberta z Józefem Czapskim. M. Cicha: Barbarzyńca i Aleksandryjczyk. Zbigniew Herbert i Konstanty A. Jeleński. A. Tomasik: „Tytuł poetycki” Herbert – Kijowski. Eseje i listy. Indeks nazwisk.
Tomasz Garbol, „Chrzest ziemi”. Sacrum w poezji Zbigniewa Herberta, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006.
Urszula Lementowicz, Poezje Zbigniewa Herberta, Biblioteka Wysyłkowa, Lublin 2006.
Henryk Seweryniak, Medytacje z Herbertem, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2006.
Wokół słowa. Filozofia, poezja, publicystyka, malarstwo, praca zbiorowa, Kołobrzeg 2006.
Zawartość:
R. Żebrowski: Przyczynek o pogardzie. S. Babuchowski: Pan Cogito i Zbigniew Herbert modlą się. L. Stępniewski: Uzbrojona cnota. O sztuce osiągania zwycięstw moralnych. W. Czaplewski: Dlaczego klasycy, czyli o korzyściach płynących z pisania sonetu. M. Grześczak: Wielowidzenie. D. Kaczmarek: Herbert
Wyraz wyłuskany z piersi. Szkice o twórczości Zbigniewa Herberta. Cz. I: Herbert w oczach zachodnich literaturoznawców, pod red. Brigitte Gautier i Danuty Knysz-Tomaszewskiej. Cz. II: Pamięć i tożsamość, pod red. Józefa M. Ruszara i Marka Zielińskiego. Lublin 2006.
Zawartość:
Cz. I: D. Knysz-Tomaszewska: Wprowadzenie. J. Burko: Tłumaczyć Zbigniewa Herberta: szczęście i udręka. Tłum. M. Szymańska. M. Delaperrière: Herbert i jego poetyka spojrzenia. F. Fornari: Rozważania o bestiarium Zbigniewa Herberta. Tłum. J. Zbierska-Mościcka. R. Fieguth: Rozwiązanie organizacji. O kompozycji i programie tomu „Napis”. Tłum. W. Kroker. B. Gautier: Fabuły Zbigniewa Herberta. Tłum. J. Zbierska-Mościcka. H. Konicka: Oddać wszystkie przenośnie za jeden wyraz mieszczący się w granicach skóry… J. Łukasiewicz: Herberta rola poety. M. Masłowski: Tragedia ludzka według Zbigniewa Herberta. Tłum. B. Kowalska. H. Włodarczyk: Powrót Pana Cogito… do kraju rodzinnego. Tłum. M. Szymańska. T. Wójcik: Piasek i kamień. Metafizyka Zbigniewa Herberta.
Cz. II: J.M. Ruszar: Wprowadzenie. Niepewna jasność „ja”. D.K. Sikorski: Pamięć i tożsamość. Zachowanie siebie jako warunek tożsamości. A. Workowski: Zagadka tożsamości Pana Cogito. Pan Cogito w panoramie współczesnych dyskusji nad tożsamością podmiotu. M. Mikołajczak: „Życie moje powinno zatoczyć koło. Formy pamięci w poezji Zbigniewa Herberta. L. Elektorowicz: Tajemnica Sokratesa. Glosa do dramatu „Jaskinia filozofów”. G. Sztukiecka: Twierdza wewnętrzna. Spotkanie z Markiem Aureliuszem. P. Panas: Herbertowe ars moriendi. Wiersze o nadchodzącej śmierci. N. Jakacka: „Dwaj prorocy. Próba głosu”. Lektura jednego wiersza z tomu „Epilog burzy”. Grodecka D.: „Portret końca wieku”. Piekło mass mediów i nadzieja w sztuce.
Cz. III: M. Tabor: „Za przykładem Waszej Wysokości…” – nowe konteksty „Studium przedmiotu” Zbigniewa Herberta. T. Cieślak-Sokołowski: Lektury filozoficzne młodego Herberta. Kwerenda archiwalna. M. Cicha: „Dialog żaby z Linneuszem”. Korespondencja Zbigniewa Herberta ze Stanisławem Barańcza-kiem. M. Cicha: „Hamletowski Imperatyw”. Korespondencja Zbigniewa Herberta z Jerzym Turowiczem. Indeks osób.
Zmysł wzroku, zmysł sztuki. Prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta, cz. I i II, pod red. Józefa M. Ruszara, Lublin 2006.
Zawartość:
Cz. I: Wykaz skrótów. J.M. Ruszar: Słowo od redaktora. T.J. Żuchowski: Ukryta w oku cząstka dotyku. M. Smolińska-Byczuk: Życie martwej natury. Malarze holenderscy XVII wieku w oczach Zbigniewa Herberta. W. Brillowski: Krajobraz, sztuka, czas. Eseje grecko-rzymskie Zbigniewa Herberta. Z. Mańkowski: Uwierzyliśmy zbyt łatwo, że piękno nie ocala. Zbigniewa Herberta obrazy sztuki współczesnej. K. Butelski: Miłość i zrozumienie. Zbigniew Herbert o architekturze. A. Workowski: Wzrok i obecność. Spór historyków sztuki z historykami literatury. Uwagi filozofa. J.M. Ruszar: Zmysły i metafory. Hierarchia zmysłów według Zbigniewa Herberta. Indeks nazwisk.
Cz. II: A. Fiut: Męczeństwo i ziemskie rozkosze. W poetyckiej galerii Miłosza i Herberta. A. Dziadek: Apologia twórczej swobody. Eseje Zbigniewa Herberta: opis – uobecnianie – interpretacja. D. Kozicka: Przemożna wola konfrontacji. Sztuka patrzenia w esejach Zbigniewa Herberta. R. Sioma: „Aż runą świata ściany cztery”. Epikurejskie źródła sensualizmu poezji Zbigniewa Herberta. D.K. Sikorski: Biada tym, którym płaszcz i cień przesłoniły człowieka. Etos sztuki w „Hamlecie na granicy milczenia” oraz korespondencji Zbigniewa Herberta z Henrykiem Elzenbergiem. K. Hryniewicz: Urojona formuła klasyczności. Wykłady estetyki normatywnej w „89 wierszach” Zbigniewa Herberta. B. Gutier: Współudział i więź. Zbigniew Herbert – malarz znaków. M. Antoniuk: Czułość bywa jak… Bezsilność wobec czułości – Norwid, Wyspiański, Herbert, Miłosz. H. Seweryniak: Duccio Herberta. Esej o Sienie. Indeks nazwisk.

2007

Katarzyna Krasoń, W zwierciadle obcej literatury. Recepcja Zbigniewa Herberta i Tymoteusza Karpowicza w Niemczech, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
Małgorzata Mikołajczak, Pomiędzy końcem a Apokalipsą. O wyobraźni poetyckiej Zbigniewa Herberta, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007.
Jacek Rozmus, Zbigniew Herbert w ogrodzie sztuk. Szkice literackie, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2007.
Katarzyna Solecka, Katedra na pustkowiu. Kategoria praeparatio evangelica w świetle twórczości Zbigniewa Herberta, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2007.

2008

Maria Berkan-Jabłońska, Wizje sztuki w twórczości Zbigniewa Herberta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
Cezary Dobies, Herbert w Toruniu. Przewodnik po latach 1947–1951 dla turystów poezjojęzycznych, Wydawnictwo Tako, Toruń 2008.
Zbigniew Fałtynowicz, Podróże z bliska. Zbigniew Herbert i Suwalszczyzna, Muzeum Okręgowe, Suwałki 2008.
Herbert [nie]oswojony, red. Wojciech Browarny, Joanna Orska, Adam Poprawa, Ossolineum, Wrocław 2008.
Herbert. Studia i dokumenty, zebrał i podał do druku P. Kłoczowski, opracowanie edytorskie i redakcja E. Olechnowicz, Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską Oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Warszawa 2008.
Jacek Kopciński, „Nasłuchiwanie. Sztuki na głosy Zbigniewa Herberta”, Biblioteka Więzi, Warszawa 2008.
Podróże Pana Cogito. Mr. Cogito`s Travels, oprac. Maria D. Pieńkowska, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Warszawa 2008.
Andrzej Stoff, Herbert. Jak nas kuszono? Dwie interpretacje, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008.
Strażnik pamięci w czasach amnezji, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2008.
Twarze Pana Cogito, red. B. Lekarczyk-Cisek, Wrocław 2008.
Olga Wójcik, Ku wnętrzu. Rzecz o świetle w poezji Zbigniewa Herberta, Warszawa 2008.
Zbigniew Herbert 1924–1998. Portrety i autoportrety z archiwum pisarza, katalog wystawy w Bibliotece Narodowej przygotowanej z okazji dziesiątej rocznicy śmierci Zbigniewa Herberta, oprac. H. Citko i E. Bojańczyk, Warszawa 2008.

2009

Mateusz Antoniuk, Otwieranie głosu. Studium o wczesnej twórczości Zbigniewa Herberta (do roku 1957), Wydawnictwo Platan, Kraków 2009.
Paweł Kądziela, Twórczość Zbigniewa Herberta. Monografia bibliograficzna, przedmowa Piotr Kłoczowski, Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2009.
Niepewna jasność tekstu. Szkice o twórczości Zbigniewa Herberta 1998–2008, Wydawnictwo Platan, Kraków 2009.
Emilia Olechnowicz, Strony ze szkicowników Zbigniewa Herberta, Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską, Warszawa 2009.
Poeci czytają Herberta, zebrał i opracował Andrzej Franaszek, Wydawnictwo a5, Kraków 2009.

2010

Herbert na językach. Współczesna recepcja twórczości Zbigniewa Herberta w Polsce i na świecie, red. Artur Grabowski, Jacek Kopciński, Jerzy Snopek, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2010.
Język dalekosiężny. Przekłady i międzynarodowa recepcja twórczości Zbigniewa Herberta, red. Magdalena Heydel, Elżbieta Wójcik-Leese, Monika Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.

2011

Rafał Żebrowski, Zbigniew Herbert. „Kamień na którym mnie urodzono”, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2011.

 

Pełną bibliografię przedmiotową można znaleźć w książce Pawła Kądzieli „Twórczość Zbigniewa Herberta” (Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2009).