element dekoracyjny

Misją Fundacji jest ochrona i upowszechnianie spuścizny twórczej Zbigniewa Herberta, która stanowi część polskiego, europejskiego i światowego dziedzictwa literatury i kultury.

Cele fundacji:

 • upowszechnianie spuścizny twórczej Zbigniewa Herberta;
 • popularyzacja i promocja literatury oraz talentów literackich w Polsce i za granicą;
 • wspieranie edukacji literackiej i humanistycznej w zakresie związanym z literaturą współczesną, umiejętnościami pisarskimi oraz poetyckimi i dziennikarskimi, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju zdolności literackich i humanistycznych młodzieży;
 • propagowanie czytelnictwa i wspieranie rozwoju krytyki literackiej;
 • promowanie przekładu wybitnej literatury obcej na język polski oraz przekładów twórczości literackiej Zbigniewa Herberta na języki obce;
 • działanie na rzecz nauki przez wspieranie naukowców i zespołów badawczych w zakresie badań literackich nad twórczością Zbigniewa Herberta.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • ustanowienie Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta, przyznawanej w dziedzinie poezji, a także – w drugiej kolejności – eseistyki, przekładu oraz edytorstwa;
 • przyznawanie stypendiów, szczególnie dla wybijających się młodych poetów, pisarzy, tłumaczy oraz edytorów, a także dla badaczy twórczości Zbigniewa Herberta;
 • organizowanie i wspieranie konkursów literackich, spotkań autorskich z czytelnikami, festiwali literackich, konferencji i odczytów związanych z celami Fundacji;
 • skupianie środowisk wokół kultury, w szczególności propagowanie idei czytelnictwa oraz upowszechniania poezji, literatury i krytyki literackiej – poprzez organizowanie i wspieranie konferencji naukowych i warsztatów;
 • organizowanie intelektualnej wymiany międzynarodowej pomiędzy poetami, pisarzami, krytykami oraz animatorami życia literackiego z innych krajów, zwłaszcza poprzez tworzenie lub wspieranie interaktywnych projektów internetowych;
 • przyznawanie specjalnych wyróżnień dla twórców projektów internetowych poświęconych literaturze;
 • przyznawanie wyróżnień i nagród osobom działającym na rzecz rozwoju i popularyzacji literatury oraz udzielanie wsparcia przedsięwzięciom zgodnym z celami Fundacji;
 • rozwijanie współpracy z organizacjami i instytucjami realizującymi cele tożsame z celami Fundacji w kraju i za granicą;
 • działalność wydawniczą, zwłaszcza w zakresie popularyzacji celów, osiągnięć i zamierzeń Fundacji;
 • popieranie działań mających na celu ochronę praw autorskich przysługujących twórcom do ich własnej twórczości;
 • utrzymywanie więzi i współpracę z placówkami, zwłaszcza szkolnymi, noszącymi imię Zbigniewa Herberta;
 • współpracę z instytucjami, w posiadaniu których znajdują się dobra spuścizny twórczej Zbigniewa Herberta, w szczególności z Biblioteką Narodową w Warszawie;
 • współpracę z książnicami i placówkami bibliotecznymi oraz bibliotekami i archiwami cyfrowymi w zakresie zgodnym z celami Fundacji.